giới thiệu Đền thờ Trần Quý Cáp

Đền thờ Trần Quý Cáp được xây dựng để tưởng nhớ về vị chí sĩ yêu nước đã có đóng góp to lớn trong phong trào Duy Tân. Là người đi đầu trong phong trào lãnh đạo và kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại...